מילון מונחים

טוהר המידות

מושג כללי ביותר הנוגע למוסר, אתיקה ויושר – במיוחד בהקשר של עובדי ציבור. בחוק הישראלי המושג נזכר בחוק מבקר המדינה, אך לא מובאת שם הגדרה מדויקת שלו – והמבקר עצמו הוא זה שאחראי על פרשנות המושג במקרים הספציפיים.

ועדת חקירה ממלכתית

ועדה ציבורית אשר מבררת באופן מעמיק אירוע, מעשה או כל מחדל שהוא, שמעורבות בו רשויות השלטון. גם ועדת הכנסת לביקורת המדינה וגם הממשלה יכולות ליזום אותה. הרכב הוועדה נקבע בידי נשיא בית המשפט העליון, ובראשה עומד שופט.  הוועדה היא גוף מעין שיפוטי: מוסמכת לזמן עדים, לחייבם להופיע בפניה למתן עדות ולחקירה ולחייבם להציג בפניה את כל המסמכים הרלוונטיים.  הוועדה מגישה את המלצותיה לממשלה, אולם לפי החוק הן אינן מחייבות.

ועדת חקירה פרלמנטרית

ועדה שמוקמת על-ידי הכנסת במטרה לחקור נושא או אירוע מסוים. הוועדה ממונה ע"י מליאת הכנסת ומורכבת מחברי כנסת לפי הבסיס הסיעתי בכנסת.

פריימריז (בחירות מקדימות)

הבחירות המקדימות בתוך מפלגה, לראשה או לנציגיה, המתקיימות לפני הבחירות הכלליות לכנסת.

משילות

יכולתו של הממשל לקבל החלטות, לבצע אותן ובכך להשיג את התוצאות אותן רצה.

עתירה

הגשת בקשה לבית-המשפט (או לגוף שיפוטי אחר) שקיים דיון בעניין מסוים, לעתים תוך בקשת פעולות ספציפיות מבית המשפט (למשל, לעצור או להורות על פעולה מסוימת).

היועץ המשפטי לממשלה

היועץ המשפטי לממשלה עומד בראש המערכת המשפטית של הרשות המבצעת ושל השירות המשפטי הציבורי בישראל. תקופת קדנציה אחת היא 6 שנים. תפקידיו העיקריים: ייעוץ לממשלה בעניינים משפטיים ובהכנת תזכירי חוק, ייצוג רשויות המדינה בבתי המשפט.

תעמולת בחירות

פרסום שנועד לשכנע מצביעים לבחור במועמד או מפלגה בבחירות. תעמולה היא חלק מקמפיין בחירות: מהלכים הנעשים לאורך תקופה וכוללים בחירת אסטרטגיה תקשורתית, קביעת תכנים ותקצוב אמצעי הפרסום כגון שלטים וכרזות, תשדירי רדיו וטלוויזיה, מודעות באינטרנט וכד'.

שקיפות

 

התנהלות המאופיינת בחשיפת מידע רלוונטי לכל מי שצריך והימנעות מהסתרה. במדינה דמוקרטית הציבור מצפה מהשלטון לנהוג בשקיפות, כלומר לחשוף בפני הציבור מידע הנוגע להתנהלות השלטון: תקנות וחוקים, תקציבים, פרוטוקולים וכו'. הדרישה לשקיפות נעשית משני טעמים עיקריים: א. התפיסה כי הציבור הוא הריבון במדינה דמוקרטית, ולכן המידע הנוגע להתנהלות השלטון למעשה שייך לציבור, ובאין סיבה טובה מאוד להימנע מכך (למשל, צורך בטחוני אמיתי), המידע צריך להיות בידי הציבור. ב. שקיפות יכולה למנוע מקרים של שחיתות וניצול לרעה של סמכויות.

זכות הציבור לדעת
החירות הבסיסית של כל אדם ואדם, כחלק מציבור כולל או/ו כאדם פרטי, לדעת כל שקשור אליו, לסביבתו, לתחומי חייו, לענייניו ולכל צרכיו באשר הם במדינה דמוקרטית הציבור מצפה לדעת, באופן עקרוני, את המידע הקשור להתנהלות השלטון(למעט במקרים מיוחדים בהם ישנה סיבה טובה אמיתית להימנע מכך, למשל אם יש צורך בטחוני).

חוק חופש המידע

חוק הקובע את זכותו של כל אזרח לקבל מידע מרשות ציבורית באופן שיאזן בין החופש למידע ובין שמירה על ביטחון המדינה, הפרטיות וכו'. החוק קובע מי רשאי לקבל מידע, אילו סוגי מידע מותר למסור, וכן החוק מפרט את הנוהל להגשת הבקשה והטיפול בה.

מונופול

מתאר שליטה בלעדית של גורם מסוים (אדם או ארגון) בתחום כלשהו. בכלכלה מדובר במצב שבו למוצר או לשירות מסוים יש רק ספק אחד בלבד ולכן יש לו גם שליטה בתחום הפעילות הזה בשוק. במצב כזה אין תחרות ולכן הוא מביא, לרוב, למחירים גבוהים.

רפורמה

תוכנית לשינוי יסודי של רשות שלטונית, ארגון, תהליך וכו'.

דו"ח מבקר המדינה

הדו"ח השנתי של מבקר המדינה מפרט את ממצאי הבדיקות שערכו צוותי משרד מבקר המדינה ברשויות שונות של המדינה. מדי שנה בוחן משרד המבקר את טוהר המידות, הניהול התקין והיעילות של כל משרדי הממשלה. הסוגיות אותן בודק הדו"ח יכולות להשתנות משנה לשנה. בנוסף לדו"ח השנתי מוציא מבקר המדינה גם דו"חות מיוחדים על-פי הצורך.

מוניציפלי

מקומי, או ששייך לרשות המקומית.

ריכוזיות

מצב שבו מעטים מחזיקים בחלק גדול ומשמעותי בענף כלכלי מסוים. במידה ומעט גופים או אנשים מחזיקים בכמות משמעותית של חברות במשק ושולטים בענפים שונים, רמת הריכוזיות הכלכלית במשק כולו היא גבוהה. במידה והריכוזיות גבוהה, במרבית המקרים הדבר יביא למחירים גבוהים מכיוון שהיא מונעת או מקטינה את התחרות במשק או בענף.

קלון

בהקשר המשפטי, קלון הוא מונח המתאר קביעה הנלווית לחלק מההרשעות בעבירות הפליליות, ומטילה מגבלה על אפשרותו למלא תפקידים ציבוריים שונים. הקלון מוטל כאשר המעשה שנעשה כלל פגם מוסרי חמור. למושג "קלון" אין הגדרה בחוק, ובית המשפט הוא שקובע אם להטיל קלון על האדם שהורשע (בהקשרים מסוימים, קובע היועץ המשפטי לממשלה אם יש בעבירה קלון). הטלת הקלון נעשית לאחר בחינת כלל העובדות בפרשה, תוך התייחסות להיבטים מסוריים ונסיבות עשיית המעשה. 

קרטל

התאגדות בין גופים עסקיים במטרה לבטל את התחרות ביניהם, בד"כ באמצעות תיאום מחירים. קרטל הוא מבנה שוק מלאכותי הפוגע בתחרות, בד"כ לא חוקי, והטיפול בו הוא בדרך כלל במישור המשפטי- פלילי.

מעילה

ביצוע מעשה הונאה תוך הפרת אמון שניתן לאדם אחר או הציבור, כמו למשל גישה למידע או סמכויות שנמסרו לו מתוקף תפקידו או מעמדו.

ניגוד עניינים

אדם הממלא תפקיד מסויים נמצא בניגוד עניינים כאשר יש לו אינטרס נוסף, שעלול להשפיע על שיקול דעתו והחלטותיו. נבחרי הציבור מחויבים לדווח על כל ניגוד עניינים שעלול להיות בסביבתם. 

פרקליטות המדינה

הפרקליטות הינה חלק מהרשות המבצעת של מדינת ישראל ופועלת כיחידה ארגונית נפרדת במשרד המשפטים. פרקליטות המדינה והפרקליטים המשרתים בה מופקדים על ייצוג המדינה והאינטרס הציבורי בפני ערכאות המשפט. בראש הפרקליטות עומד פרקליט המדינה.

מבקר הפנים

מבקר פנים הוא מבקר אשר מתמנה על ידי הנהלת הארגון במטרה לבצע ביקורת פנימית והוא נמנה עם שומרי הסף של הארגון. הארגון יכול  להיות עירייה, מדינה וכו'.

מבקר המדינה

מבצע ביקורת פנימית אשר נועדה לבחון את התנהלות המדינה, ולבדוק האם יעדיה מושגים בצורה יעילה ומוסרית תוך שמירה על כספיה ורכוש.

המגזר הציבורי

התחום הכלכלי הכולל את הפעילות הנעשית על ידי המדינה וכלל הרשויות השלטוניות.

המגזר הפרטי

בחלוקת המשק, זהו החלק של הכלכלה  המקיף את הפעילות של אנשים פרטיים וחברות מסחריות. אלה הם המפעלים והעסקים שהבעלות עליהם היא פרטית. המגזר הפרטי אינו כולל את הפעילות שנעשית ע"י רשויות השלטון השונות (המגזר הציבורי).

המגזר השלישי

ארגונים ועמותות שאינם מהווים חלק ממוסדות ממלכתיים או שלטוניים, ופועלים ללא מטרת רווח.

שחיתות

שחיתות שלטונית היא כל מקרה שבו גורם שלטוני משתמש לרעה בסמכות שלו על-מנת להשיג רווח אישי. באופן כללי יותר לעתים משתמשים במושג על-מנת לתאר כל התנהגות החורגת מכללי המוסר או טוהר המידות, במיוחד ע"י בעל סמכות.

הפרדת רשויות

הפרדה של שלוש הרשויות במדינה: הרשות המחוקקת (הכנסת), הרשות המבצעת (הממשלה) והרשות השופטת (בתי המשפט). הפרדת הרשויות באה לידי ביטוי ביצירת גופים שונים ובלתי תלויים זה בזה, וזאת במטרה למנוע ריכוז כל הכוח בידי אחת מהן. הפרדת הרשויות מאפשרת לרשויות לאזן זו את זו.

טייקון

מונח המתאר אדם בעל הון רב ועוצמה כלכלית רבה, בדרך כלל בעל דומיננטיות רבה בענף כלכלי מסוים.

תקופת צינון

תקופה שבה אדם ששימש בתפקיד מסוים וסיים את תפקידו, נדרש שלא לעבוד בתפקידים אחרים, בד"כ כאלה הקשורים לעיסוקו הקודם. לדוגמא, מי ששימש כמפקח על הבנקים מטעם המדינה, לא יכול מיד עם סיום תפקידו לעבוד בבנק. מטרת תקופת הצינון היא בעיקר מניעת ניגוד עניינים והשפעה של שיקולים זרים על קבלת ההחלטות.

קבוצות אינטרס

אלו ארגונים בעלי אוטונומיה מסוימת מהמוסדות הרשמיים או מהמפלגות, אשר מנסים להשפיע על ההחלטות הפוליטיות המתקבלות, בהתאם לאינטרס המשותף להם.

קופת המדינה

תקציב המדינה המשמש למימון הוצאותיה. האזרחים משלמים מסים אשר מגיעים אל קופה זו, וכך מצטבר בקופה כסף רב שאתו המדינה יכולה לבנות, לשפר ולתכנן את חיי המדינה.

דמוקרטיה

שלטון שנבחר ע"י העם. הדמוקרטיה פועלת בין היתר על עקרון הפרדת הרשויות, הכרעת הרוב, שלטון החוק, שוויון וחירות.

שומרי הסף

כינוי לעובד שמתוקף תפקידו מופקד על שמירת כללי מנהל תקין, ועליו למנוע ולהתריע מפני שחיתות, פגיעה בטוהר המידות וחריגה מכללי המנהל התקין בארגון אליו הוא שייך. עם "שומרי הסף" נמנים מבקרי פנים, יועצים משפטיים וכד'.

לוביסט

אדם הנשלח על ידי חברה או ארגון אל הכנסת על מנת להשפיע על פוליטיקאים לקדם אינטרס מסוים של החברה או הארגון. בעברית נקרא גם שדלן או שתדלן.