العربية | English

א. כללי:

 1. על השימוש באתר זהmqg.org.il או בכל אתר שיחליף אותו או יתווסף אליו (להלן: "האתר") המופעל על ידי התנועה למען איכות השלטון בישראל (ע"ר) שכתובתה רחוב יפו 208, ירושלים (להלן: "התנועה"), תחול מדיניות פרטיות כמפורט להלן.
 2. להלן יפורטו הנהלים אשר על פיהם פועלת התנועה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר וביחס לאיסוף ולשימוש במידע שנמסר לתנועה על ידי המשתמשים באתר ו/או הנאסף על ידי התנועה בעת השימוש באתר (להלן "מדיניות הפרטיות").
 3. בעת השימוש באתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, המוצרים ו/או השירותים שביקשת לרכוש באתר, אמצעי התשלום ששימשו אותך וכדומה. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לרבות בעת רישומך לאתר. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך (זהו מידע סטטיסטי ומצטבר, לדוגמה העמודים בהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת ה IP שממנה פנית ועוד).
 4. מדיניות הפרטיות חלה על המידע האישי המזהה שנמסר על ידך, כחלק מתהליך הרישום האישי, המועבר על ידך בזמן השימוש בשירותים וכן על מידע שנאסף אודותיך בזמן שאתה גולש באתר.
 5. התנועה אינה נושאת בכל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך המתקבל שלא באמצעותך, על ידי צדדים שלישיים, לרבות משתמשי קצה אחרים (תומכים ומבקרים) גופים מסחריים ו/או אתרים ו/או סוחרים מקוונים, לרבות אלה המופיעים באתר ואשר אינם בשליטת התנועה. בכל מקרה של ספק, עליך לבדוק את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אותו תומך, אתר או גוף מסחרי.
 6. יודגש, כי הפרטים שיסופקו לתנועה, יכול ויאומתו כנגד מידע אודותיך שיש כבר ברשות תנועה או כנגד מידע דומה שסופק לתנועה או כנגד כל מידע דומה אשר מצוי בחזקתו של צד שלישי כלשהו.

ב. מאגר מידע

 1. המידע שנאסף אודותיך יישמר במאגרי המידע של התנועה.

ג. השימוש במידע

 1. השימוש במידע שיתקבל אודותיך עקב שימושך באתר ייעשה על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, בין השאר, על מנת:
  • לאפשר את שימושך באתר;
  • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר;
  • לשנות ו/או לבטל שירותים ותכנים שקיימים באתר;
  • להתאים את המודעות ו/או התכנים שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך.
 2. המידע שישמש את התנועה יהיה בחלקו מידע סטטיסטי שאינו מזהה אישית.

ד. שימוש במידע ומסירתו לצדדים שלישיים

 1. התנועה לא תמכור ו/או תשכיר ו/או תעביר את המידע האישי אודותיך, כפי שנמסר לה על ידך, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו, למעט לגוף מסונף אליה (חברת בת, חברת אם, חברה אחות וכו').
 2. על אף האמור לעיל, התנועה תהייה רשאית לחשוף את המידע האישי אודותיך, כולו או חלקו, לצדדים שלישיים כלשהם, בכפוף להתקיימות אחד מן התנאים הבאים:
  • התנועה קיבלה את הסכמתך לחשוף מידע זה;
  • חשיפת המידע או חלקו לגורמים מסוימים הכרחית לשם אספקת השירותים, כדוגמת העברת פרטי התקשרות של התומך ו/או פרטי כרטיס אשראי לחברת הסליקה באינטרנט. יש להדגיש, כי אלא אם נאמר והוסכם אחרת, לגורמים אלו אין זכות להשתמש במידע זה מעבר למטרה שלשמה מספקת אותו התנועה;
  • כאשר מסירת המידע נדרשת על פי חוק ו/או במידת הצורך במסגרת הליכים משפטיים, לרבות במקרה שבו יתקבל אצל התנועה צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;
  • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין התנועה שתחייב את חשיפת פרטיך;
  • במקרה בו התנועה תמצא, כי פעולותיך באתר מפרות את תנאי השימוש או הינן מנוגדות לדין, לרבות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא.
  • במקרה שבו התנועה תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

ה. Cookies

 1. האתר יכול וישתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
 2. דפדפני אינטרנט מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

ו. אבטחת מידע

 1. התנועה מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לפיכך, התנועה אינה מתחייבת שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהן.

ז. זכות לעיין במידע

 1. על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות") כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. פנייה כזאת יש להפנות לתנועה למען איכות השלטון בישראל (ע"ר) בכתובת הדואר האלקטרוני mqg@mqg.org.il  או באמצעות  דואר רגיל לכבוד התנועה למען איכות השלטון בישראל, ת.ד 36054, ירושלים 9136001.
 2. בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, הנך זכאי על פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

ח. שינויים במדיניות הפרטיות

 1. מדיניות הפרטיות של האתר יכול ותשתנה מעת לעת. בכל מקרה בו תשתנה באופן מהותי מדיניות זו, שינוי הנוגע לאופן בו התנועה משתמשת במידע ובפרטים שנמסרו על ידך, התנועה תודיע לך על כך שהתבצע שינוי במדיניות הפרטיות על ידי הצבת הודעה מתאימה באתר או על ידי שליחת הודעת דואר אלקטרוני על כך. מדיניות הפרטיות העדכנית והתקפה תהא נגישה באתר תחת הקישור "מדיניות פרטיות" או שם דומה.
עיצוב ופיתוח: קבוצת מינוף